بریده جراید
       6.1.7.0
       گروه دورانV6.1.7.0