اخبار
منظور بررسي راهكار هاي موثر جبران تبعات تغييرات نرخ ارز ،كنترل و كاهش تبعات ناشي از آن در قراردادهاي جاري و همكاري شركت توانير ، كارگاه حل مسئله به روش مديريت ارزش برگزار گرديد.
1397/11/24
منظور بررسي راهكار هاي موثر جبران تبعات تغييرات نرخ ارز ،كنترل و كاهش تبعات ناشي از آن در قراردادهاي جاري و همكاري شركت توانير ، كارگاه حل مسئله به روش مديريت ارزش برگزار گرديد.
1397/11/24
منظور بررسي راهكار هاي موثر جبران تبعات تغييرات نرخ ارز ،كنترل و كاهش تبعات ناشي از آن در قراردادهاي جاري و همكاري شركت توانير ، كارگاه حل مسئله به روش مديريت ارزش برگزار گرديد.
1397/11/24
منظور بررسي راهكار هاي موثر جبران تبعات تغييرات نرخ ارز ،كنترل و كاهش تبعات ناشي از آن در قراردادهاي جاري و همكاري شركت توانير ، كارگاه حل مسئله به روش مديريت ارزش برگزار گرديد.
1397/11/24
منظور بررسي راهكار هاي موثر جبران تبعات تغييرات نرخ ارز ،كنترل و كاهش تبعات ناشي از آن در قراردادهاي جاري و همكاري شركت توانير ، كارگاه حل مسئله به روش مديريت ارزش برگزار گرديد.
1397/11/24
به منظور بررسي راهكار هاي موثر جبران تبعات تغييرات نرخ ارز ،كنترل و كاهش تبعات ناشي از آن در قراردادهاي جاري و همكاري شركت توانير ، كارگاه حل مسئله به روش مديريت ارزش برگزار گرديد. به منظور و همكاري شركت توانير ، كارگاه حل مسئله به روش مديريت ارزش برگزار گرديد.
1397/11/24