اخبار
در جلسه شوراي پدافند غير عامل استان سمنان، معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري سمنان ، از مدير عامل شركت برق منطقه اي سمنان و رئيس كارگروه انرژي پدافند غيرعامل استان سمنان تقدير كرد .
1398/10/28
انجمن علمي برق دانشجويان دانشگاه صنعتي شاهرود از تاسيسات انتقال و فوق توزيع برق شركت برق منطقه اي سمنان بازديد كردند.
1398/10/28
معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي سمنان از كاهش 20 درصدي حوادث شبكه انتقال در معاونت بهره برداري اين شركت خبر داد.
1398/10/28
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي سمنان در چهاردهمين كنفرانس بين‌المللي حفاظت و اتوماسيون در سيستم¬هاي قدرت كه در دي ماه سال جاري در دانشگاه صنعتي اميركبير در تهران برگزار شد، مقاله كارشناسان شركت برق منطقه¬اي سمنان پذيرفته و ارائه گرديد.
1398/10/23
با حضور تعدادي از كاركنان شركت برق منطقه اي سمنان "دوره آموزشي تكريم ارباب رجوع" برگزار شد .
1398/10/21
مديرعامل شركت توانير از معاون طرح و توسعه و بهره برداري و كاركنان شركت برق منطقه اي سمنان قدرداني كرد .
1398/10/18